Farsi

تظاهرات ۲۶ / ۱۱/ ۲۰۱۶ ایستگاه اصلی شمالی قطار، ساعت ۰۰: ۱۳، روستوک.

اخراج را متوقف کنید!

حتما وضعیت یکسال گذشته را به یاد دارید که میلیونها نفر مجبور به ترک خانه

و کاشانه خویش شدند. برای هزاران نفر ازاین بینوایان، شهر روستوک یکی از

مسیرهای گریز بود. بسیاری از این مردم راه خود را برای رسیدن به کشورهای

اسکاندیناوی ازاین شهر بندری یافتند. این افراد و بسیاری دیگر که با باور

امنیت و حفاظت پا در این مسیر سخت گذاشتند دیگر در اماننیستند.

سیاستمداران خواستار بازگشت آنان به کشورهایی شده اند که نام خود را در

آنجا ثبت کرده ویا اصرار به بازگرداندن آنان به کشورشان هستند، به مناطقی

که هم اکنون آتش جنگ در آن شعله ور است.

وحشت از گروههای تروریستی، محرومیت اجتماعی، وضعیت اسفناک اقتصادی قومی و

قبیله ای که آنها در آن به سر میبردند و یا سواستفاده ی شرکتهای بین المللی

چاره ای جز فرار برای این افراد باقی نگذاشته است. اما تنها آنهایی اجازه

ماندن در این کشور را دارند که وجودشان همراه با منفعت باشد. بدبختی، تنها

مقصد برای باقی آنهاست چون این پناهجویان محکوم به بازگشت

هستند. دیری نخواهد پایید که این پناهندگان چه، از طریق دریا و چه ازطریق

هوا (فرودگاه روستوک) مجبور به ترک این شهر کنند.

ما در برابر این بی عدالتی وتحقیر آشکار خاموش نخواهیم ماند.

با ما همراه شوید در مسیر عدالت برابر برای همه تا هیچ کس از روی اجبار

مجبور به ترک و فرار از هیچ سرزمینی نشود.

پناهجویان خوش آمدید!